HOME>야마노미용>야마노미용전문학교>학교안내교원소개

1. 미용예술학과 (교수, 강사진)


 

 

 

             

우치보리 츠요시

 

카와노 세이지

 

쿠몬 히로코

 

토미타 토모코

             

 

 

 

             

오타니 카요코

 

야마모토 마사루

 

카마타 마사즈미

 

쿠리모토 요시노리

             

 

 

   
             

카토 히로미

 

쿠로다 아야미

 

나카하하 나오토

 

 

             


2. 미용보건학과 ( 교수, 강사진 )

 

 

 

             

이쿠야마 타다시

 

키무라 코우이치

 

나카하라 히데오미

 

John Paker

             

 

 

 

             

이가라시 야스히로

 

엔도 카이코

 

하야카와 요코

 

오이카와 마이코

             

 

 

   
             

초우 지준

 

토키타 마스미

 

유이 키미코

 

 

              


3. 미용복지학과( 교수 , 강사진)

 

 

 

             

야마노 아이코 제인

 

아오이 카즈코

 

아키타 루미

 

오노 요시코

             

 

       
             

아키모토 히로코

 

오니시 노리코